AK Parti, Maltepe Belediye meclisinin İçkili ruhsat bölgeleri ile ilgili almış olduğu karara yaptıkları itirazla ilgili İç İşleri Bakanlığı’nın ön inceleme yapılamısana gerek yoktur kararına Danıştay’da itriraz etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 08.08.2015 tarih ve 2015/2490 sayılı yazısı üzerine İstanbul Valiliğinin 08.05.02015 tarih ve 26560 sayılı araştırma raporuna göre içkili yer bölgesi tespit edilecek yerleri belirlemek belediyeye ait olduğu, Belediye Meclis Kararı bulunduğu anlaşıldığından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan yardımcısı Ali Ekber Asker ve 23 Belediye Meclis üyesi hakkında İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk İmzası ile 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre ön inceleme Yapılmasına gerek olmadığına, iddiaların işleme konulmamasına karar verdi.

İŞTE O İTİRAZ BAŞVURUSU

Ak Partili Adem Göktaş Hariç 13 Belediye Meclis Üyesinin imzası ile yapılan itirazda İçişlerini Bakanlığının almış olduğu kararın kaldırılması istendi.

 

1- İÇKİLİ YER BÖLGESİ  , 14.07.2005 tarih ve 2005 / 9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 31. Maddeleri gereğince , MÜLKİ İDARE AMİRİNİN GENEL GÜVENLİK VE ASAYİŞ DURUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA  İLÇE BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN tespit edilir.

İlçe Belediye Meclisi içkili yer bölgesini tespit ederken , yönetmeliğin amir hükmü gereği , Mülki Amirin ‘’’ GÜVENLİK ve ASAYİŞ HAKKINDAKİ OLUMLU GÖRÜŞÜNÜ ‘’’ alır.

Nitekim , Maltepe İlçe Belediye Meclisi de , yukarıdaki yasal mevzuata uygun olarak İÇKİLİ YER BÖLGESİ ‘ ni belirlemiş , ilgili kurum da bu kararı onamış ve İçkili yer bölgesi kesinleşmiştir.

2 – Yine, yukarıda anılan yönetmeliğin 29 / 2 fıkrasına göre İÇKİLİ YER BÖLGESİ HARİCİNDE İÇKİLİ YER AÇILAMAZ.

Yönetmeliğin 29 / 2 fıkrası son derece açık ve net olduğundan , herhangi bir yoruma da açık değildir , gerek de yoktur.Maddeden de anlaşıldığı üzere , İçkili Yer Bölgesi Tespit edilip , bölge kesinleştikten sonra , bu bölge haricinde içkili yer açılması hukuken mümkün değildir.

3 -  Maltepe Belediye Başkanı Sayın  Ali Kılıç , yönetmeliğin 29 / 2 fıkrasına açık ve net şekilde aykırı olmasına karşın , Maltepe İlçesinin bazı noktalarında İÇKİLİ YER AÇILMASI için ,  

2014 yılı Ekim ayı Meclis gündemine  madde koyarak , Ekim ayı gündemini  , müvekkilim meclis üyelerine göndermiştir.

4 -  Gündem de yer alan   , Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ‘ nün İçkili Yer Bölgesine  eklemelerin yapılmasına dair olan teklif ,  Belediye Meclisi tarafından  incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5 – Dosyayı inceleyen Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Nejat TARHAN, İçkili Yer Bölgesine eklenmesi istenilen iş yerleri için, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmelik gereği ‘’ genel güvenlik ve asayiş yönünden ‘’ yapılan inceleme ve araştırma yaptırıldığını, bu araştırma neticesinde  bazı işyerleri için  genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca görülmediğine, bazı işyerlerine ise genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca görüldüğüne dair rapor tanzim edildiğini  ve bu raporun da Maltepe Kaymakamı tarafından imzalanarak ,  bir üst yazı ile Maltepe Belediye Başkanlığı ‘ na bildirildiğini tespit etmiştir.

6 – Hukuk Komisyonu , Emniyet Müdürlüğü ‘ nün ‘’ genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca görmediği ‘’’ iş yerlerinin , içkili yer krokisine eklenmesini ‘’ oy çokluğu ‘’ ile kabul ederek , buna ilişkin raporunu tanzim etmiş , komisyonda Adalet ve Kalkınma Partisini temsil eden Avukat Nejat TARHAN ise karara muhalefet şerhi koymuş ,  rapor görüşülmek üzere Meclis Gündemine alınmıştır.

 7 - Hukuk Komisyonunun 2014 / 51  Sayılı kararı 17.10.2014 tarihli meclis oturumunda 2014 / 99 sayısı ile OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

8 – Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç , Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ‘ nün , ‘’ genel güvenlik ve asayiş yönünden ‘’ sakınca gördüğü iş yerlerinin de İçkili Yer Krokisine eklenmesi için , yukarıda arz edilen Yönetmeliğin 29 / 2 fıkrasına açıkca aykırı olarak ;

A)  01.12.2014 .tarihli meclis gündeminin 16. Maddesi olarak bu konuyu eklemiş,

B ) Madde 01.12.2014 tarihli meclis oturumunda görüşülmek üzere hukuk komisyonuna gönderilmiş

 C ) Hukuk Komisyonu çoğunluğu, dosyada Emniyet Müdürlüğünün asayiş ve güvenlik yönünden sakınca olmadığına dair herhangi bir yazı , rapor ve kararı olmamasına karşın , sayısal çoğunluğa dayanarak , komisyonda olumlu rapor yazılmasını sağlamış ve komisyon çoğunluğu Emniyet Müdürlüğü ‘ nün aksine raporuna karşın , bu işletmelerin de , İçkili Yer Krokisine Eklenmesi için 2014 / 71 Sayılı raporu tanzim etmiş  ,

D ) Komisyonda Adalet ve Kalkınma Partisini temsil eden Av. Nejat TARHAN ise , özellikle 2005 / 9207 sayılı ve 14.07.2005 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından yapılmış bulunan  yönetmeliğin 29 / 2 Maddesi  gereği Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ‘ nün ‘’ genel güvenlik ve asayiş yönünden ‘’’  sakınca olmadığına dair raporu  olmaması sebebi ile bu işletmelerin , İçkili Yer Krokisine Eklenemeyeceğine dair  muhalefet şerhi koymuştur.

E ) Maltepe Belediye Meclisi 05.12.2014 .tarihli oturumunda , komisyonun oy çokluğu ile kabul ettiği 71 sayılı raporu,  yine OY ÇOKLUĞU ile kabul etmiştir.Karar oylamasında müvekkillerim olan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri karara RET oyu vermişlerdir.

9 – Görüldüğü üzere , Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ‘ nün ‘’ genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair ‘’ kararı  olmaksızın , bu işletmelerin , İçkili Yer Bölgesine  Eklenmesine dair  05.12.2014 tarihli meclis oturumunda alınan karar , İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 / 2 Maddesine açıkça  AYKIRI OLUP , BU KARARIN ALNMASINA NEDEN OLANLAR ve YUKARIDA SANIKLAR HANESİNDE GÖSTERİLENLER , SUÇ İŞLEMİŞ OLDUKLARINDAN DOLAYI , haklarında gerekli soruşturma yapılmasını müteakip , haklarında kamu davası açılması için yasal müracaat  yapılmıştır.

10 – Bu kadar açık ve net hukuka aykırılığa karşın , İçişleri Bakanlığı Sayı : 91595350 – 252.03.02 , INS : 15.34.153 sayılı kararı ile ÖN İNCELEMEYE İZİN vermemiştir.

11 – Dilekçemiz ekinde bir suretini sunduğumuz  DANIŞTAY 1.D. K : 2004 / 178 – E : 2004 / 152 sayılı kararından da görüleceği üzere ; Danıştay emsal olan bu karar da ;

 ‘’’  ŞİKAYETÇİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE , ŞİKAYET ETTİĞİ EYLEMİN SOMUT OLMASI , KİŞİ VE OLAY BELİRTMESİ HALİNDE 4483 SAYILI KANUNUN 4. VE 5. MADDELERİ GEREĞİNCE ÖN İNCELEME BAŞLATMASI ZORUNLUDUR…….’’’ Dediğinden , sayın bakanlığın ÖN İNCELEMEYE İZİN VERMEMESİ HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIK ve NETTİR.

Bu nedenle de HUKUKA UYGUN OLAN İTİRAZIMIZIN KABULÜ İLE HUKUKA AYKIRILIĞI EMSAL KARAR İLE TESPİT EDİLMİŞ OLAN Sayın bakanlığın ÖN İNCELEMEYE İZİN VERİLMEMESİNE DAİR KARARININ KALDIRILMASI İÇİN İŞBU MÜRACAATIN YAPILMASI ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

SONUÇ ve İSTEM    :   Yukarıda arz ve izah oluna nedenlerle , ayrıca layihamız ekinde sunduğumuz emsal Danıştay Kararı ile de artık hukuka aykırılığı açık ,  net ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak  şekilde ortaya çıkmış bulunan , sayın İçişleri Bakanlığının ÖN İNCELEMEYE İZİN VERİLMEMESİNE DAİR KARARININ KALDIRILMASINA , masraf ve vekalet ücretinin İçişleri Bakanlığı ‘ na yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.