Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki iki projesinden biri olan  “İstanbul’a iki yeni şehir” projesinden Asya yakasında Kartal’a yapmayı planladığı ve projenin mimarı Zaha Hadid’in “ Hayatımın Projesi” dediği planlar  tehlikeye girdi.
İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan tarafından İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne planların iptali ile ilgili açılan davada, bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda, “alınan meclisi kararının, plan yapım yöntem ve teknikleri açısından uygun olmadığı” görüşünü bildirdi.
Halk arasında “Zaha Hadid Planları” olarak da bilinen  “Kartal Kentsel Dönüşüm” Planları ile ilgili daha önce, Mimarlar Odası, İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan ve bazı vatandaşlar tarafından  açılan davalar nedeniyle, bu planlarla ilgili bilirkişiler olumsuz rapor vermiş, mahkemelerde  “Yürütmeyi Durdurma” kararları vermişti.
Defalarca revize edilmesine rağmen, her seferinde hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen “Zaha hadid” (Kentsal Dönüşüm)  planlarıyla ilgili yeniden İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan tarafından  açılan davada da, Bilirkişi Heyeti olumsuz rapor verildi.
Mahkemenin Bilirkişiden istediği hususlar

Mahkeme, revize edilen planlarla ilgili, 3 bilim adamından oluşan bilirkişi heyetinden ek rapor istedi.
-----Planda belirlenen 14 ayrı bölgenin nelerden oluştuğu hangi alanları kapsadığı, sanayi tesislerinin bu bölgelerin ayrı ayrı hepsinde mi yoksa bir kısmında mı bulunduğu sorularak buna ilişkin değerlendirmeleri,
-----16.10.2009 tarihli meclis kararı ile dava konusu planda ve plan notlarında sanayi tesislerinin ne şekilde kaldırılacağına ilişkin dönüşüm projelerinin bulunup bulunmadığı, varsa bu hususlara ilişkin tespitleri,
-----Getirilen yeni düzenleme ile plan ve uygulama süresinde sanayi tesislerinin tasfiyesi amacıyla öngörülün süreçler hakkında düzenleme getirilip getirilmediği, getirilmişse bu düzenlemenin neler olduğu,
-----Ayrıca her iki durumda plan fonksiyonlarında değişiklik olup olmadığı varsa hangi parsellerde değişiklik olduğunun ortaya konulup konulmayacağı,
-----Söz konusu yapılan revizyon imar planı ile planın şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olup olmadığı,

 İŞTE O BİLİRKİŞİ RAPORU  (Özet)
18.12.2009 tarihli Revizyon Nazım İmar Planı ile getirilen düzenlemede;
-----Mevcut konut yerleşim alanı sınırları içinde temel donatı alanlarının yerlerinin belirlendiği, ancak büyüklüklerine ve sayılarına ilişkin bir çalışmanın yapılmadığı,
-----Plan Raporu ve Plan Notlarında bölgedeki sanayi tesislerine ilişkin hiçbir düzenlemeye hükmedilmediği,
------Bölgesel istihdamın işletmelerin işlev değişikliği halinde nasıl çözümleneceğine ilişkin bir açıklamanın bulunmadığı,
------İmar Planları yapımı ve kabulünde, bölgede yaşayanların çalıştıkları alanlar da belirlendiğinden, plandaki işlevlerin değiştirilmesi durumunda, bölge iş gücünün çalışma alanı ve mevcut ve gelecekteki işletmelerin yerleşme alanları veya mevcutların nereye taşınabileceğine ilişkin hükümlerin de getirilmesi gerektiği,
------İmkanlar ölçüsünde yeni bir üretim alanına geçmek istemeyen ve üretimini bulundukları bölgede sürdüren sanayicilerin yatırım ve üretim kapasitesinin nasıl korunacağı ve//veya sanayisinin yeni bir alana aktarıldığı taktirde nasıl bir tazmin/teşvik ile destekleneceğine/ yönlendirileceğine ilişkin her hangi bir açıklama ve hüküm bulunmadığı,
-----Plan uygulama sürecinde tesislerin işletimine ilişkin düzenleme bulunmadığı,
------İşletmelerin teknoloji yenilemeleri halinde imar durumlarında sorunlarla karşılaşabilecekleri, rekabet güçlerinin kalkacağı, dolayısıyla mevcut tesislere karşı koruyucu ve/ veya işletmenin yer değiştirmesini teşvik edici hükümler geliştirilmesi gerekirken, davaya konu planda her hangi bir hüküm bulunmadığı belirlenmiştir.
Yukarıda açıklanan çerçevede davaya konu belediye meclisi kararının plan yapım yöntem ve teknikleri açısından uygun olmadığı kanaatindeyiz “ denilmekte..