Kuzey Marmara Oto Yolu’na bağlanan Şile Bağlantı Yolu güzergahında bulunan ve birinci derece SİT alanı olan ve içinde çeşitli ağaçların ve bitki örtülerinin bulunduğu AVCIKORU TABİAT PARKI, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planla yok ediliyor.

CHP eski Meclis üyesi ve İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan ile CHP İBB Meclis üyesi Dr. Hakk sağlam, Bakanlığın yaptığı o planlara itiraz etti.

İbrahim Doğan ve Hakkı Sağlam konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:  AVCIKORU Parkı birinci dereceden DOĞAL SİT ALANI ve yoğun olarak ağaçların ve çeşitli bitkilerin bulunduğu bir bölgedir. Bu alan, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli-Şile bağlantı yolu güzergahına alınarak ormanlık alan yok ediliyor. Bu  doğal park ismini yakınında bulunan köyden almıştır. Yaklaşık 649 hektar alana sahip bu  doğal parkın  içinden ŞİLE- Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu geçirilmektedir.

   İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli-Şile (Kömürlük) Bağlantı Yoluna ilişkin Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamı’nın 30.01.2017 tarih ve 1111 sayılı OLUR’u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

         Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 09.03.2017 – 07.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün de  askıya çıkarılmıştır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Kuzey Marmara oto yolu bağlantı yollarını gerekçe göstererek, güzergâhı üzerinde, Çekmeköy-Beykoz ve Şile İlçeleri sınırları içinden geçmekte olan Kuzey Marmara Otoyolunun Şile Bağlantısını sağlayacak olan yol hattına ait güzergâhın geçtiği alanda bulunan ağaç ve kısmen de tarımsal alanı yok etmektedir. . Planlama alanının batı ucunda Hüseyinli Köyü yerleşim alanı ve bu köye ait tarım arazileri bulunmakta olup, alanın diğer kısımları tamamen ormanlık saha içinde yer almaktadır. Zira bu Kuzey Marmara oto yolu projelendirildiği zaman doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde transit yol olarak yapılacağı yetkililer tarafından belirtilmişti. Söz konusu bağlantı yollarının geçtiği bölge Ömerli barajının kuzey ve kuzey batısına isabet ettiği görülmektedir. Bu alan aynı zamanda korunması gereken sit alanı olup uzak ve orta mesafede su havzası alanında kalmaktadır.  Dolaysıyla bölgede bağlantı yollarının yer altı ve yer üstü sularına zarar vereceği aşikârdır. Sözkonusu plan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna ve Şehircilik ilkelerine aykırıdır.

   Söz konusu Şile- Çekmeköy-  Hüseyinli bağlantı yolunun kapsadığı alan toplam 130 hektar olduğu görülmektedir. Bu bağlantı yolunun seçildiği güzergah üzerinde   1. Derece doğal  sit alanı ve milli park bulunmaktadır.  Özellikle askıda bulunan  Plan tadilatı ile yapılan  düzenleme sonucu, bağlantı yolu AVCIKORU PARKININ  ortasından geçirilerek , park ikiye bölünmüştür. Yukarıda da belirtildiği gibi bu park 649 hektarlık alana sahiptir. Dolaysıyla bağlantı yollarının güzergâhlarının bulunduğu alanların çevresinde orta ve uzun vadede yapılaşmaların olacağı aşikârdır. Kuzey ormanlarını önemli bir parçası olan bu bölgede yol düzenlemelerinin yapılması ile birlikte diğer örneklerde olduğu gibi ileri tarihlerde buralarda da yerleşim alanlarını olacağı aşikârdır. Bunun en somut örneği FSM Köprüsü, TEM Oto Yolu ve bağlantı yolları yapıldıktan sonra  kentin kuzeyindeki ORMANLAR, İçme suyu  havzaları ve tarım arazileri önemli ölçüde zarar görmüş ve bu zarar adeta doğal kıyıma ulaşmıştır. Örneğin ; bu yol politikalarından dolayı  ÖMERLİ  Su havzasında  kurulan kaçak kentlerle 500 bin’e yakın nüfus oluştu. Sultanbeyli, samandıra ve Boğaz çevresinde  kaçak yapılar en somut örneği dir.

Bölge ve kent ölçeğinde yapılacak planlar ile bu yolun gerekliliği, geçtiği güzergahın doğruluğu bilimsel ve katılımcı bir anlayışla tartışılmamıştır. Zira plan 1/100000 ölçekli planın temel ilkelerine aykırıdır. Yıllarca karayollarına endeksli ulaşım politikaları nedeniyle, yol aksları üzerindeki kaçak yapılaşmalar, yerleşim alanları oluşmuştur. Bu yeni aks ile yine aynı şeyin olacağı, tarım,  orman ve su havzaların tahribata uğrayacağı bilinmektedir. Bu bağlantı yolunun planlandığı bölgenin büyük bir kısmı orman alanı ile kaplıdır. Gerçekleşmesi halinde  yol aksı boyunca yapılaşmanın bu bölgeye hızla sıçrayacağı diğer örneklerle kanıtlanmıştır.

Planlalara itiraz gerekçelerimiz  kamu yararı, doğal çevreyi koruma, bölge özelinde  de Ömerli içme suyu havzasının korunması ve  Kuzey Marmara Otoyoluna  bağlantı yolu olarak planlanan  Ömerli-Hüseyinli- Şile  bağlantı yolu planları ile bölgedeki ormanlık alanın, yollarla bölünerek yok edilmesini önlemektir. Zira  itiraz konusu bu planlarla bölgede bulunan doğal park, orman alanı ve yeraltı- yerüstü suları zarar görecektir.

Söz konusu yol aksı güzergâhı sit ve orman alanını ikiye bölmektedir. AnayasanınTarih, kültür ve tabiat varlıkların korunması” kenar başlıklı 63. Maddesinde “ devlet , tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını  sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır..” hükmü bulunmaktadır.

Gerek doğal, gerekse tarihi değerlerimize zarar verecek bu durum;2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kanununa  ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

Özellikle orman alanı, sit alanları, su havzası ve doğal çevrenin tahribi ve yok edilmesi kabul edilemez .  Doğal çevreyi ve yaşam alanlarını yok eden bu anlayışa karşı  siyaseten karşı çıkılması insani ve Anayasal bir görevdir. Doğal alanları, ormanları,  yeraltı ve yer üstü suları yok eden bu rantiyeci, ticari mantığı kabul etmiyoruz. 

Tüm bu hususları dikkate alarak bu planlara süresi içerisinde itiraz ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine.. İbrahim Doğan, İnş. Müh.- İBB eski meclis üyesi. Dr. Hakkı CHP İBB meclis üyes