CHP, Beşiktaş Ortaköy’de 39 pafta, 1079 ada 76,....100 parsellere ait yaklaşık 18 bin metrekarelik Trilyonluk arazi ile ilgili yapılan plan tadilatını yargıya taşıdı.

Danıştay, yerel Mahkemenin ve İdare Mahkemesi’nin kararlarını CHP lehine bozdu.   

Ancak, geçtiğimiz günlerde CHP Grubu Avukatının iki yıl önce davadan feragat ettiği, geri çektiği ortaya çıktı. Aynı tarihte, vekalet veren 9 meclis üyesinden birinin de, Avukatı azlettiği ortaya çıktı.

Olay CHP’de şok etkisi yarattı.

Peki, Avukatlık bürosunda çalışan  bu Avukat, kendisinde vekaleti bulunan meclis üyelerine haber vermeden davadan nasıl feragat etti geri çekti?

Bir meclis üyesi, Avukatın davayı çektiği tarihlerde neden Avukatı azletti?

Avukatlık bürosu sorumlusu sahibi Avukat, bu konuda neler söyledi? Olayı duyan meclis üyeleri ne yaptı? Trilyonluk arazi sahibinin bu konudaki görüşleri ne? Perde arkasında neler oldu? Bundan sonra ne olacak?

CHP İl Başkanı Murat Karayalçın ve CHP Genel merkezi bu konuda ne yapacak?

 

Tüm ayrıntılar yakında İLK HABER’de..

 

Olayın gelişimi

 

Peki bu olay nasıl gelişti “Beşiktaş Ortaköy Vadisi’nin sonunda, Akmerkez-Levazım yolunun kenarında bulunan, 39 pafta, 1079 ada 76,....100 parsellere ait yaklaşık 18 bin metrekarelik Araziyle ilgili plan değişikliği teklifini iki kez uygun görmeyen Koruma Kurulu sonunda Ankara’dan gelen yazı ile araziye “rezidans” iznini verdi.

 

Söz konusu arazinin büyük kısmı yol ve yeşil alanda kalıyordu. Arazi sahipleri 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvurarak, imar planı değişikliği teklifinde bulundu. Teklif ile arazinin konut-yeşil alan statüsünden çıkarılarak ticaret + turizm alanı statüsüne alınmasını ve E:2 yükseklik serbest yapılanma şartı istendi.

 

Belediye meclisi bu teklifi uygun görmedi. Teklif daha sonra birkaç kez belediye meclis gündemine geldi. 20 Kasım 2009 tarihinde belediye meclisi, istenen imar değişikliğini kısmen kabul etti. Belediye, plan notlarındaki “konut ve rezidans” ibaresini iptal etti ve sit alanında kaldığı için Koruma Kurulu’ndan onay alınması şartını koydu. Koruma Kurulu, 27 Ocak 2009 ve 6 Nisan 2010 tarihli kararlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen plan değişikliği teklifini kabul etmedi.

 

Kararda özetle “… 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen şartlara aykırı olması, plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. maddesine aykırı olarak kamu donatı (yeşil alan) alanını azaltıcı nitelikte olması… nedenleriyle teklifin uygun olmadığına …” ifadeleri yer aldı. 27 Ocak 2009 tarihli kararda Kurul Başkanı Can Binan idi. Daha sonra Kurul Başkanlığı’na, yüksek mimar M. Sinan Genim atandı. İkinci Kurul kararında Başkan Genim ve üye Halil Onur çoğunluğun kararına karşı çıktı, ancak kurul çoğunlukla planı reddetti.

 

Söz konusu arazinin sahipleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kurul kararı için itirazda bulundu. Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 3 Numaralı Koruma Kurulu’na yazı yazarak, ilk toplantı gündemine alınarak, kararın “yeniden incelenmesini istedi. Kurul 30 Haziran 2010 tarihinde, nisan ayında aldığı kararı değiştirerek, imar planı değişikliği teklifini kabul etti. Kurul’un yeni kararında özetle şöyle denildi: “…Lejanda ‘İş Merkezleri, büro, çarşı, alışveriş merkezleri ile otel, motel vb, gibi konaklama te-sisleri ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kurumlar… yapılar yapılabilir’ ibaresinin eklenmesine…

 

” İBB İMAR KOMİSYONU NE DEDİ. Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 39 pafta, 1079 ada, 76,......,100 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklif plan ve plan notları uygun görülmeyerek İstanbul 3 nolu KTVKBK’nın 27.01.2009 gün 3489 sayılı kararı doğrultusunda, İBB Meclisinin 17.10.2008 gün 2439 sayılı raporu ile kabul edilen plan notlarının 1.maddesinde bulunan "konut ve rezidans" ibarelerinin iptali, 4 nolu plan notunda bodrus ve zemin kat yüksekliklerinin max 6 mt olarak yeniden düzenlenmesi ve yapılan bu düzenlemelerle İBB Meclisinin 17.10.2008 gün 2439 sayılı raporunun uygulanması ilgili KTVKBK onayı alınmak şartı ile komisyonumuzca uygun görülmüştür. Dedi.

 

Rapor oy çokluğu ile meclisten geçti. Yukarıda bahse konu parseller ilerleyen yıllarda tekrar İBB’ye geldi ve en son İBB’den oy çokluğu ile geçti. CHP DAVA AÇTI. Kültür Bakanlığına bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Beşiktaş ilçesi sınırları içindeki birçok parselden oluşan taşınmaz için aldığı 30.06.2010 tarihli bir karar aleyhine, o tarihte meclis üyesi olan 9 kişi adına İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 2014/1468 esas sayılı dosyasından dava açtı.

Açılan davanın bilirkişi raporu CHP aleyhine geldiğinden, mahkemede bu bilirkişi raporu doğrultusunda davayı ret etti CHP, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Temyiz sonucunda Danıştay yerel mahkeme kararını yanlış bularak kararı bozdu.

Ancak, CHP gurubu adına davayı açan avukat davadan feragat etti.

Feragatın perde arkası ve gelişmeler yakında gazeteniz İLK HABER’DE..