İlk Haber, CHP’li Kartal Belediyesi’nin Petrol İş Mahallesi’nde imara açtığı okul alını ile ilgili, bilirkişi heyetinin hazırlayıp mahkemeye sunduğu rapora ulaştı.

Doç.Dr. Pelin Gökgür (Mimar Kent Tasarımcısı)  Yelda Alpaslan (Şehir ve Bölge Plancısı) Y.Doç. Dr. İjlal Kaya Altay (Şehir ve Bölge Plancısı) tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi “ Dava konusu İstanbul kartal İlçesi, 180 pafta, 2663 ada, 28 sayılı parsel İBB Meclisinin 15.02.1012 tarih ve 269 sayılı kararı ve Belediye Başkanlığınca 12.03.2012 tarihinde onaylanan Kartal 180 ada,2663 ada 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı yönündeki, tespit ve değerlendirme  raporumuz mahkemenize arz olunur”

İşte o rapordan bazı bölümler..