İstanbul 8.İdare Mahkemesi, Kartal Belediyesi’nin ruhsatsız olduğu iddiasıyla Oto Pazarı’nı mühürlemesini “hukuka aykırı “ buldu.

 

Kartal Açık Oto Pazarı geçtiğimiz günlerde ruhsatsız olduğu iddiasıyla belediye tarafından mühürlenmişti.

Bunun üzerine ruhsatının olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, idare mahkemesi’ne baş vurarak yapılan işlemin hukuksuz olduğunu ve durdurulmasını talep etti.

 

Şikayeti değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Kartal Belediyesi’nin yaptığı işlemin açıkça “ hukuka aykırı “ olduğuna karar vererek yapılan işlemin yürütmesinin durdurulmasın karar verdi.

 

Mahkeme kararındı özetle “ Davcı idarece iş yerinde tutulan 11.09.2011 tarihli tutanakta iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Kartalspor Klübüne ait olduğunun belirtildiği ancak davacı şirkete işyeri açma ve çalışma ruhsatını yenilemesi yönünde bir uyarıda bulunulmadığı görülmektedir.

 

Ayrıca tespitin 11.09.2011 tarihli olduğu dikkate alındığında

 Yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca eksiklik için 15 günlük bir süre beklenilmesi gerekmekte iken bu süre dolmadan 19.09.2011 tarihinde dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda davacı şirketin devraldığı iş yeriyle ilgili olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatını yenilemesi gerekmekte ise de, yukarıda anılan yönetmeliğin 8. maddesi dikkate alınarak davacı şirkete yeni ruhsat başvurusunda bulunabilmesi için 15 günlük süre tanınmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi”