Ocak ayında ruhsatının yetersiz olduğu iddiasıyla Belediye tarafından mühürlenen, işletmecisinin İdare Mahkemesi’nden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yeniden açılan ve iki gün önce Belediye tarafından yeniden kapatılan Kartal Açık Oto Pazarı, yapılan plan tadilatıyla imara açıldı.

 

17.2.2012 günkü İBB meclisinden geçen plan tadilatı, önümüzdeki günlerde askıya çıkacak. Bir aylık askı süresinin bitiminde yürürlüğe girecek..

 

İşte o Meclis kararı

Mülkiyeti 2008 yılında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklık A.Ş tarafından edinilen ve Kartal Açık Oto Pazarı olarak kullanılan 53 pafta, 2274 ada, 408 parsel 60184 metre kare, 398 parselde 6855 metre kare, 397 parsel 3263 metre kare, 2864 ada 1 parsel 3320 metre kare, 2847 parsel 2241 metre kare alanlı taşınmazlar, (yaklaşık 75.000 metre kare)  arazi yapılan plan tadilatıyla donatı alanından çıkarılarak ticaret artı konut olarak imara açıldı.

 

Arazi mevcut planlarda, bir kısmı temel eğitim alanı, bir kısmı orta öğretim alanı ve büyük bir kısmı da spor alanında (408 parsel) kalmaktaydı, 17.2.2012 günkü İBB Meclisinde CHP Grubunun ret oyuna karşılık AKP’nin oylarıyla oy çokluğuyla meclisten geçti.

 

Meclisten geçen plan tadilatıyla arazinin büyük bir kısmı, ticaret artı konut alanına açılmış oldu.

Normal koşullarda 3194 sayılı imar kanunu gereği arazinin yüzde 40’ının (yeşil alan, park, hastane, sosyal hizmet alanları vb) DOP olarak ayrılması gerekirken, burada bu kurala uyulmadığı gibi, kamuya ayrılan 20.000 metre kare de İBB’ye “Kentsel Dönüşüm” adı altında ticaret artı konut olarak verildi. İBB’ye verilen bu alan “Kentsel Dönüşüm” amacı dışında kullanılmaması şartı kondu.

 

Planlama Müdürlüğünün görüşü

İBB Planlama Müdürlüğü(de bu plan tadilatıyla ilgili olumsuz görüş bildirdi.

 

Müdürlük görüşünde “Spor alanında kalan 2274 ada 408 parsel 700 kişi/ha, yoğunlukta ticaret konut alanına alındığı plan yapım yönetmeliğine göre plan tadilatı yapılabilmesi için getirilen nüfusa ek donatı alanları ayrılması ve kaldırılan donatı alanı yerine, ilave donatı alanı ayrılması gerektiği halde, teklif ile eş değer bir donatı ayrılmadan spor alanı donatısının kaldırılarak ilave donatı getirilmeden kalıcı nüfus getirdiği, 4.7.2007 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının “Ticaret-Konut alanında istenildiği taktirde tamamen konut fonksiyonu yer alabilir”, palan notuna göre 5000 metre kare alan şartının sağlanarak parselin tamamının konut olarak kullanılması durumunda, 1/5000 ölçekli plan notuna göre ilave 0,50 emsal alabileceği ve kalıcı nüfus yoğunluğunun daha da artacağı görülmektedir”denildi.

 

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüşü

 

Yapılan bu plan tadilatıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de olumsuz görüş bildirdi. Müdürlük  4.5.2011 gün-57053 sayılı yazısında  “Eğitim Tesis Alanı Fonksiyonlu söz konusu parseller ve varsa çevre parsellerin fonksiyonlarının değiştirilmemesi, meri 1/5000 ölçekli ilgili Nazım İmar Planındaki şekliyle aynen korunması Valiliğimizce uygun görülmektedir.” Şeklinde görüş bildirdi.

 

Planlar, önümüzdeki günlerde askıya asılacak ve bir aylık askı süresinden planlar kesinleşerek yürürlüğe girecek.

Konunun uzmanları, parsel bazında yapılan plan tadilatlarının imar kanununa, plan bütünlüğüne ve plan yapım ilkelerine aykırı olduğunu, bu alanların Güney Planlarında donatı alanı olarak gösterildiğini, imara açılan donatı  alanı kadar aynı bölgede o alan kadar donatı alanı gösterilmesi gerektiğini, oysa bu plan tadilatında da bu şartın yerine getirilmediğini söyledi.