CHP Pendik Belediyesi meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde “YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ”  manşetiyle kamuoyuna duyurduğumuz Pendik’de ki “top sahası”nı hukuksuz bir şekilde imara açan Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ve ilgili belediye çalışanları  hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

 

İŞTE O SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

                                                                                             

ŞİKAYETÇİLER        : İsa ÖZTÜRK (

                                     İBB ve PENDİK Belediye Meclisi Üyesi

                                    

                                    Süleyman Tarık BALYALI

                                   İBB ve PENDİK Belediye Meclisi Üyesi

 

                                   Cengiz AYCAN

                                   Pendik Belediye Meclisi Üyesi

 

                                   N.Halis ÖNAL

                                   Pendik Belediye Meclisi Üyesi

 

                                   Tarık KÜPÇÜ

                                   Pendik Belediye Meclisi Üyesi

 

                                   A. Ayla TAYGAROĞLU

                                   İBB ve PENDİK Belediye Meclisi Üyesi

 

                                   Murat KALYAOĞLU

                                   Pendik Belediye Meclisi Üyesi

 

                                   Nurettin TÜRKYILMAZ

                                   Pendik Belediye Meclisi Üyesi

 

 

ŞÜPHELİLER : PENDİK BELEDİYE BAŞKANI VE İLGİLİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI

                                     Batı Mah. 23 Nisan Caddesi Pendik – İstanbul

 

SUÇ                            : Görevi Kötüye Kullanma( Ortada geçerli bir imar planı olmamasına rağmen inşat ruhsatı verilmesi , verilen ruhsatın var olduğu iddia edilen imar palına da aykırı olması nedeniyle haksız inşaat ruhsatı verilmesi )

AÇIKLAMALAR       :

1 ) Pendik Batı Mahallesi G22A15A3C Pafta 8647 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz  2004 yılında spor alanı olarak kamulaştırılmıştır. İmar planlarında da spor alanında kalmakta iken İstanbul Büyükşehir belediyesinin 14.09.2012 tarih ve 1904 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planındaki spor alanı fonksiyonu değiştirilerek  Emsal 2.25 , Hmax: 30.50 yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanına alınmıştır. Bu plana karşı İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 2013/ 795 E. Sayılı dosyası ile açılan iptal davası sonucu 30.09.2015 tarih ve 2015/ 1920 K. sayılı karala plan iptal edilmiştir.

2 ) Pendik İlçesi 8647 ada 3 parselinde içinde bulunduğu  alan Bakanlar Kurulunun 13.08.2013 tarih ve 2013/ 5280 sayılı kararı ile  “ İstanbul İli Pendik İlçesi Batı Mahallesinin bir bölümü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Uyarınca Riskli alan” ilan edilmiştir.

3 ) Riskli Alan ilan edilen bölge ile ilgili Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 1/5000 Ölçekli  Nazım İmar Planları Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Bu planlar 16.02.1015 tarihinde askıya çıkartılmıştır. İtirazlar üzerine değişikliler yapılmış ve planlar 10.07.2015 tarihinde tekrar askıya çıkartılmıştır. Bu planlar da itiraz üzerine değişikliler yapılmış ve 17.11.2015 tarihinde yeniden askıya çıkartılmıştır.

4 ) Riskli alan kararına ve planlara karşı Batı Mahallesinde yaşayan bir kısım vatandaşlar tarafından iptal davası açılmıştır Danıştay 14. Dairesinin 2015/ 4033 E. Sayılı dosyası ile Bakanlar Kurulunun Riskli alan kararı ile ilgili 14.10.2015 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan kararı üzerine yapılan 1/5000’lik NİP ve 1/1000’lik UİP hakkında açılan davada da 20.10.2015 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

5 ) Pendik Belediye Başkanlığı 21.04.2015 tarih ve 388 sayılı encümen kararı ile Pendik İlçesi 8647 ada 3 parselin satışına karar vermiş ve taşınmazı satmıştır.

6 ) Taşınmaz ile ilgili yukarıda özetlenen hukuki süreçler devam ederken Riskli alan kararı ile ilgili Mahkeme kararının belediye tebliğinden sonra ( Bu karar Pendik Belediye Başkanlığına 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir) , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen NİP ve UİP ile ilgili 20.10.2015 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararı Belediye Yönetimi tarafından öğrenildikten fakat henüz karar tebliğ alınmadan 10 gün önce inşaat için ruhsat verilmiştir.

7 ) Pendik İlçesi 8647 ada 3 parselinde içinde olduğu bölge ile ilgili planlar daha askıda iken ve planlar ile ilgili davalar ve itirazlar sonuçlanmadan Pendik için çok önekli bir alan olan bu arsa ile ilgili hukuka aykırı olarak  inşaat ruhsatı verilmiştir.

8 ) Planlar ile ilgili Yürütmeyi Durdurma kararı 20.10.2015 tarihinde verilmiş Pendik belediye başkanlığına 26.01.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.  İdare bu yürütmeyi durdurma kararını gayrı resmi yollardan öğrendikten sonra inşaat ruhsatını vermiştir.

9 ) Pendik İlçesi 8647 ada 3 parsele 12.02.2015 T.T.’li Batı Mahallesi Riskli Alan Uygula İmar Planı kapsamında TAKS:0.5 , KAKS: 2.5 , H.MAX: 60.50 TİCTK alanında kaldığından 20.10.2015 tarih ve 5308 – 4770 sayılı imar durumuna istinaden 78 Konut , 102 rezidans nitelikli bağımsız bölüm 35.824,39 m2 inşaat alanı ve 3 bloktan oluşan mimari projeye göre 12.01.2016 tarih ve 27-28 ve 29 nolu inşaat ruhsatı verilmiştir. Yukarıda 3. Maddede açıkladığımız gibi 16.02.2015 tarihinde askıya çıkan planda değişiklikler yapılmış ve 10.07.2015 tarihinde yeniden askıya çıkartılmıştır. Bu planda da değişiklikler yapılmış ve 17.11.2015 tarihinde yeniden askıya çıkartılmıştır. Ruhsat tarihinde 16.02.2015 tarihli planlar yürürlükte değildir.

10 ) Batı Mahallesi Riskli Alan Uygula İmar Planında TURiZM+TİCARET+KONUT Alanlarında % 40’a kadar konuta yer verileceğini belirtmesine rağmen  iptalini istediğimiz inşaat ruhsatı ile bu oranın çok üzerinde konuta izin verilmiştir. KAKS 2.5 olmasına ve davca konusu yerin 7.118,28 m2 taşınmaza 2.5 emsalin üzerinde haksız ve hukuka aykırı olarak  inşaat izni verilmiştir.

11 ) Ayrıca İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararından sonra 04.03. 2016 tarihinde 275- 276 ve 277 Ruhsat nolu belgelerle yukarıda belirtilen inşaata tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. Planlar ile ilgili İdare Mahkemesi tarafından verilmiş bir yürütmeyi durdurma kakarı olmasına rağmen  , yürütmesi durdurulan plana göre tadilat ruhsatı düzenlenmesi de hukuka aykırı olup işlemi yapanlar suç işlemişlerdir. Bu nedenle başta belediye başkanı olmak üzere olayda sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılarak haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

12 ) Biz Şikayetçiler  Pendik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleriyiz. Pendik Merkezde kalan tek boş alanın hukuka aykırı işlemlerle  inşaat yaptırılmasına neden olan , inşaata izin veren görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmak zaruretiz doğmuştur.

 

DELİLLER                             : Riskli alan kararı , İmar Planları , Mahkeme karaları , İmar durumu ,

                                                     Yapı Ruhsatı , bilirkişi ve sair deliler.

 

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan nedenlerle Pendik İlçesi 8647 ada 3 parsele yasaya aykırı olarak inşaat izni veren başta belediye başkanı olmak üzere ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılarak haklarında kamu dava açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 27.05.2016.

 

                                                           Şikayetçiler

 İsa ÖZTÜRK                                S. Tarık BALYALI                      Cengiz AYCAN

N. Halis ÖNAL                                   Tarık KÜPÇÜ                         N.Halis ÖNAL

A.AYLA TAYGAROĞLU                  MURAT KAYAOĞLU           NURETTİN YILMAZ