Kartal Belediyesinde yaşanan usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmiyor. Kanunsuz ve usulsüz olarak aldığı bir çok kararları iptal edilen belediye başkanı Altınok Öz’ün kanuna aykırı  yeni bir uygulaması daha ortaya çıktı.

Belediye Başkanı,  sözleşmeli olarak işe aldığı ve  aralarında “İmar ve Şehircilik Müdürü” İsmail Ökten’in de bulunduğu bazı personele  kanunlara aykırı bir şekilde Müdürlük yetkisi verdiği belirlendi.

 

Tuzla Belediyesi sözleşmeyi yenilemedi

Tuzla Belediyesinden bir yetkili şunları söyledi “İsmail Ökten Orhanlı belediyesinde sözleşmeli mühendis olarak görev yapıyordu, Orhanlı Belediyesi Tuzla belediyesine devredilince sözleşmesi bitmişti, biz sözleşmesini yenilemedik” dedi.

 

 

Bakanlık “Attığı imzalar yok hükmündedir”

Telefonla görüştüğümüz İç İşleri Bakanlığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilileri, sözleşmeli personelin müdür olamayacağını attığı imzaların geçersiz ve yok hükmünde olduğunu söylediler. İç İşleri Bakanlığı yetkilisi  “Sözleşmeli birisi müdür olamaz, attığı imzalar geçersizdir, böyle bir şey kesinlikle olamaz, sözleşmeli personeli mühendis teknik eleman kadrosunda çalıştırabilirler, personel sıfatıyla imza atabilirler ancak, müdürlük bir makamı temsil ettiğinden dolayı imza kullanamaz, attığı imzalar yok hükmündedir. Bu konuyla ilgili çeşitli zamanlarda çıkardığımız genelgeler var”dedi.

 

Genelge yayımlanmış

Bakanlık  konuyla ilgili yayımladığı genelge’de özetle şu görüşlere yer veriyor “Belediyelerin genel idare esaslarına göre yürüttükleri asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevli birim yetkililerinin 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olmaları gerektiğinden "İmar Müdürü" veya "Fen İşleri Müdürü" kadro unvanları gibi birim yetkilisi kadro unvanları esas alınarak sözleşmeli personel çalıştırılamayacağı, mühendis, mimar ve tekniker gibi kadro unvanlarına ilişkin görevlerde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin ayrıca birim müdürü ve üstü yönetici kadroları tarafından yürütülmesi gereken işlerde görevlendirilemeyeceği, kendilerine birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarına ilişkin imza yetkisinin verilemeyeceği ve bu yöndeki ihtiyaçlarının 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar arasından yapılacak geçici görevlendirmeler yoluyla karşılanabileceği mütalaa edilmektedir”

 

 

İşte o genelge

 

T.C.

MALĠYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı

 

Konu

 

: Sözleşmeli Personel

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞINA

Ġlgi

 

: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ifadeli, 03.02.2006 tarihli ve B.05.0.MAH.

0.71. 00.0./880 sayılı yazı.

İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde mühendis, mimar ve tekniker gibi boş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştıran belediyelerde, sözleşmeli olarak çalıştırılan personele birimleri itibarıyla imza yetkisi verilip verilemeyeceği hususunda tereddüte düştüğü belirtilerek, konuya ilişkin Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında "Memur";

"Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. "

şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı maddenin (B) fıkrasında ise, sözleşmeli personel; sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlisi olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner,

kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25

fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. "’

hükmü yer almaktadır. Yapılan bu düzenlemeyle belediye ve bağlı kuruluşlarında, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi sadece uzman ve teknik personel kadro unvanlarına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan tanınmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanun çerçevesinde yönetim kademeleri arasında yer alan "İmar Müdürü" veya "Fen İşleri Müdürü" kadro unvanları gibi birim yetkilisi kadro unvanları esas alınarak sözleşmeli personel çalıştırılması mümkün bulunmamaktadır.

Nitekim, 5393 sayılı Kanunun yine 49 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;

"Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar. "

hükmüne yer verilmiştir. Böylelikle, birim müdürü ve üstü yönetici kadroları boş bulunan belediyelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurları kendi kurumlarında geçici olarak görevlendirmeleri suretiyle söz konusu kadrolara ilişkin görevleri yürütebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, belediyelerin genel idare esaslarına göre yürüttükleri asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevli birim yetkililerinin 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olmaları gerektiğinden "İmar Müdürü" veya "Fen İşleri Müdürü"

kadro unvanları gibi birim yetkilisi kadro unvanları esas alınarak sözleşmeli personel çalıştırılamayacağı, mühendis, mimar ve tekniker gibi kadro unvanlarına ilişkin görevlerde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin ayrıca birim müdürü ve üstü yönetici kadroları tarafından yürütülmesi gereken işlerde görevlendirilemeyeceği, kendilerine birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarına ilişkin imza yetkisinin verilemeyeceği ve bu yöndeki ihtiyaçlarının 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar arasından yapılacak geçici görevlendirmeler yoluyla karşılanabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Dr.Hasan GÜL

Bakan a.

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü

Nevşehir’de ki otel kanuna aykırı

Öte yandan, belediyenin Nevşehir’de 29 yıllığına kiraladığı otel’in de 5393 sayılı belediye kanununa aykırı bir şekilde kiralandığı belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Belediyelerin kendi mücavir alanları dışında bu tür işlemler yapma yetkisi bulunmadığı, 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesinde bunun açıkça belirtildiği öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, geçmişte İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin de böyle bir olayın yaşandığını, bundan dolayı belediye başkanına ve meclis üyelerine zimmet çıktığını ve yargılamanın sürdüğü öğrenildi.

 

Bu arada, Konya ve Kütahya’da benzer iki örnek yaşandığı, Bakanlığın her iki başvuruya da olumsuz yanıt verdiği öğrenildi

İşte o yazı

 

 

T.C.

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI

Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.01.01.00/8357-45210 02 /04/2009

Konu : GörüĢ

KONYA VALĠLĠĞĠ

(Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne)

Ġlgi : 09/03/2009 tarih ve 2586 sayılı yazınız.

Ġlgi yazıda, Ġliniz TaĢkent Ġlçesine bağlı AfĢar Belediyesinin, Meram Ġlçesi sınırları içinde, sosyal ve kültürel amaçlı düğün, ölüm, yardımlaĢma ve kaynaĢmaları sağlayacak, fakir ve kimsesiz öğrenci, hasta v.b. insanlara geçici barınma, misafirhane ve lokal amaçlı kullanılmak üzere bina satın alınıp iĢletilmesinin, belediyenin görevlerinden olup olmadığı konusunda Bakanlığımız görüĢü talep edilmektedir.

Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” baĢlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yine mezkur Kanunun 14 üncü maddesinin beĢinci fıkrasında ise “Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar

.” hükmü yer almakta olup, belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında bir iĢletmenin iĢletilebileceğine dair hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; bir belediyenin, kendi görev ve yetki alanı dıĢında bina satın alıp kullanması veya çeĢitli faaliyetlerde bulunmasına yasal imkân bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ercan TOPACA Vali

Bakan a.

Genel Müdür

T.C.

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI

Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.MAH.0.65.001/ 6562-45155 12/03/2009

Konu :GörüĢ

KÜTAHYA VALĠLĠĞĠNE

(Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğü)

ĠLGĠ :17/11/2008 tarih ve 7279 sayılı yazınız.

Ġlgi yazıda, Ankara Ġli Altındağ Ġlçesi sınırlarında 265 ada, 7 parselin kain, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Y-14 envanter numarasıyla tescil ettiği taĢınmaz üzerinde, Kütahya Ġlinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı, sergi defile ve el sanatlarının tanıtımı ile satılması ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla, “Kütahya Evi” adının verileceği taĢınmazın restore edilerek kırk dokuz yıllığına yap-iĢlet-devret modeli doğrultusunda, kanunlara uygun ve bedelsiz kullanımı ile ilgili protokol yapılması çerçevesinde iĢletilip iĢletilemeyeceği konusunda Bakanlığımız görüĢü talep edilmektedir.

Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” baĢlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yine mezkur Kanunun 14 üncü maddesinin beĢinci fıkrasında ise “Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar

.” hükmü yer almakta olup, belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında bir iĢletmenin iĢletilebileceğine dair hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde bir belediyenin, kendi görev ve yetki alanı dıĢında iĢletme kurması ve faaliyette bulunmasına yasal imkân bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Hasan H. CAN

Bakan a.

Genel Müdür V.