Kartal’da bulunan Tekel arazisinin şehir üniversitesine tahsisi için İstanbul  Büyükşehir belediyesinde yapılan plan tadilatı İBB CHP grubunun yaptığı itiraz üzerine 7.İdare Mahkemesi  planların yürütmesini durdurdu. 

 

İşte Mahkemenin özet kararı 

Koruma kurulunun 2003 yılında kabul ettiği plan için 3. derece doğal sit alanı içinde yapıların kültürel amaçlı olarak korunmasında ve kullanılmasında yapılaşma emsalinin bu alan içinde 0,10 katsayısının geçemeyeceğini öngörüldüğü dava konusu planda eğitim tesisleri olarak ayrılan alanda sadece zemindeki mevcut yapıların korunarak kültürel tesis amacı ile kullanılması yerine eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmasında planlama ilkeleri yönü ile üstün kamu yararı olduğu ancak, doğal sit alanı içinde önerilen emsal 0,8 yapılaşma kat sayısının plan içi önerilen avam projede gerçekleştirilmek istenilen üniversite işlevlerine dönük olarak değerlendirildiği üniversitenin gelişme alanı için planda sayılan eğitim ve öğretim işlevlerinin her birinin 3. derece doğal sit alanı olarak tanımlanan bölgenin içinde gerçekleştirilmesi amacı ile emsalin 0.80 olarak belirlendiği yoğunluğun doğal sit karakterindeki bölgenin genel ve mevcut yapılaşmayı açacağı, doğal sit karakterine zarar vereceği koruma amaçlı planların işlevi dikkate alındığında planlama prensipleri yönü ile bölgedeki yapılaşmasına kat sayının yükseltilerek belirlenmesi ile üniversitenin çeşitli işlevlerinin aynı taşınmazın içine sığdırmaya çalışmanın doğal sit alanın karakteristiklerini ortadan kaldıracak nitelikte olduğu dolayısıyla eğitim tesisleri açısından üstün kamu yararı olduğu ancak planda öngörülen yoğunluğun 3. derece doğal sit alanı karakteristiğini bozacak nitelikte bu yoğunluk değerlerinde daha önceki koruma kararı ile getirilen mevcu yapılaşma kat sayısının aşınmaması gerektiği yine aynı şekilde 3. derece doğal sit alanı olarak belirlenen ağaçlık alanın toplumun tüm kesimlerin kullanımında açık olacak nitelikte plan notlarının düzenlenmesi gerektiği ancak,  bu nitelikte plan düzenlemesinin olmadığı, mevcut yapıların korunarak eğitim tesisi alanı için kullanılabilmesinin planlama ilkelerine uygun olduğu ancak, mevcut yapı yoğunluğunu aşan yeni yapılanmanın bölgenin yeşil alan karakterini engelleyebileceği 3.derece koruma alanlarına zarar vereceği yönü ile planlama, ilke ve tekniklerine uygun olmadığı görüş ve kanaatleri vurgulanmıştır.

 

       Bu durumda Kartal ilçesi Orhantepe Mah. 188 pafta , 222 ada  237 parsel sayılı taşınmazın 3. derece doğal sit alanı niteliği dikkate alındığında 20.06.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında eğitim tesis alanına ayrılmasının öngörülen yoğunluk yönünden planlama ilke ve teknikleri açısından hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

        Açıklanan 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanu’nun 27. maddesi gereğince açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde davanın telafisi güç veya imkansız zararlarına neden olacabilecek nitelikteki dava konusu imar planının davacı parseline ilişkin kısmının yürütülmesinin teminat aranmaksızın dava sonuna kadar durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.