Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)

Erol Altunoğlu (Araştırmacı Yazar)


DERNEKLERİN BEYANNAME SÜRELERİ UZATILDI

05 Nisan 2020 - 19:39

Dernekler yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür.

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine gönderilen 03.04.2020 tarihli ve 2612 sayılı yazı ile;

“ Covid-19 hastalığı nedeniyle, dernek yönetim kurullarının karar alma süreçleri ile beyannamelerin hazırlanması ve verilmesi gibi süreçlerin sekteye uğradığının gözlendiği, bu nedenle derneklerin mağdur olmasını ve idari yaptırımlarla karşılaşmasını önlemek adına 30 Nisan 20120 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilmesinin 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelendiği”  belirtilmiştir.

Dernekler,  Bilgi Sistemi DERBİS üzerinden Elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerde bulunabilecekler.

Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi Dernek başkanına Dernek yönetim kurulu kararı ile veriliyor.

Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmuyor.

Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul ediliyor.

Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderiliyor.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekiyor.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundalar.

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler de kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler.

Dernek şubeleri beyannamelerini Mülki İdare Amirliği ile birlikte mutlaka bağlı bulundukları derneğe de vermek zorunda olduğu belirtildiğinden, dernek şubelerinin beyannamelerini, beyanname verme süreleri dolmadan iki ay önce Şubat ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliği ile birlikte genel merkezlerine de göndermeleri gerekmektedir.

Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

Birlikler de beyannamelerini belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler.

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı’nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.

Beyannameler valiliklerce incelenir.

 

Gerekli görülen hallerde bu inceleme Bakanlıkça da yapılabilir.

Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır.

Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir.

Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Beyannameler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar verilmediği takdirde İdari para cezasıyla cezalandırılır.

Dernek yöneticilerinin cezalı duruma düşmemeleri için 2019 yılı Dernek beyannamelerini vakit geçirmeden Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden aldıkları şifre ile DERBİS sistemine girmelerini; girememeleri halinde 1 Ağustos 2020 tarihine kadar mesai saati sonuna kadar Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri ve cezai işlemle karşılaşmamaları için gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar